Posts Tagged ‘yoga’

Guru Purnima – Mumbai (India), 1 jiona 1972.

Image

“Tsy maintsy nanao ho guru aho amin’ity fiainana ity, satria tsy mbola nitranga mihitsy tamin’ny fiainana taloha tany.” Sambany, tsy maintsy manao ny asana guru. Angamba tokoa ve ny reny ihany koa dia tokony ho tonga guru. Tokony ho fotoanan’ny Kali yuga izao, ary izany indrindra no mahatonga ireo shaktis-ny Masina miaraka hikoriana avy ao am-pon’ny Reny. Ao anatin’ny fiafarantsika ny zava-drehetra ka izany, amin’ity fiainana ity, no tokony anekena ny toeran’ny guru. Ho an’ny reny, fahatongavana guru, dia sarotra tokoa, satria ny reny dia tokony hanana natiora malefalaka hatry ny ela. Afaka mikapoka na manafay ny guru, ary indraindray aza mampiseho fa tena mafy. Fa ho an’ny reny kosa, eny fa na dia amin’ny fotoana tokony hitenenana mafy aza, mandona ny fony izany ary maharary azy. Ary rehefa mahatsikaritra ny fahoriana izay nodiavin’ireo zanany mba hiakatra avy amin’ny alàlan’ny fanaovana sadhana maro (fifadinkanina ary ireo fikarohana ara-panahy maro), miasa saina izy amin’ny fomba hamahanany azy ireo am-pitiavana sy fifantohana mba hanavotana azy ireo… I Swami Ramdas, raha niresaka ireo toetry ny guru, dia nilaza fa tokony hanaiky ny guru izay manana ireo toetra tena lafo vidy noho ny an’ireo “paras” (tahaka ny Midas izay manova ny vato ho lasa volamena). Ny fahasoavana (don) izay anananany dia tsy manova ny hafa ho lasa volamena, tahaka ny an’ny Midas, fa manova azy ireo ho lasa Midas tahaka azy. Izany no mahatonga tahaka ny endriky ny reny. Ny reny dia ao anatin’ireo zanany. Faly amin’ny hafalian’ireo zanany izy. Izany angamba no antony nahatonga ilay Andriamanitra Mahery indrina hanana faniriana ny hanananareo io fitiavana io ary ny fahalalana avy amin’ny alalan’ny reny…
Andramo no manome ny hafa. Andramo ny hahatonga azy ireo hahatsapa… Zanako daholo izy rehetra ireny.”

http://www.youtube.com/watch?v=zlDtjCu7WXg

Voadika amin’ny teny malagasy ny 23-04-2014

***TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA ***

TARATASIN’I SHRI MATAJI USA 1972

TARATASIN’I SHRI MATAJI USA 1972

Image

Ry zanako malalako,

Inona no tadiavinareo ?

Maninona ianareo no tsy manan-tanjona sy mihazakazaka nefa motraka ?

Ny hafaliana izay notadivinareo ao amin’ny harem-be, ny hafaliana izay tadiavinareo ao antin’ny fahefana, ny hafaliana izay tsy hita intsony ao anatin’ireo tenin’ireo boky maro, ilay antsoina hoe fahalalana – dia tsy hita intsony ao anatinareo, nefa ianareo dia mbola mikaroka foana ary mikaroka foana !
Azonareo atao ny mitandrina amin’ny zava-drehetra ankoatra anareo ! Very ao anatin’ny sainareo ianareo, tahaka ny zaza an’ala. Nefa misy fanantenana izay iakaranareo any an-danitry ny fahalalana “tsy misy eritreritra”, izay antsointsika hoe Fahatanterahana ara-Panahy.

Manasa anareo aho amin’ny fetin’ny Divine Bliss, izay mikoriana manodidina anareo, na dia ato anatin’ny Kali yuga aza, amin’izao fotoana mandroso nilaozan’Andriamanitra.

Manantena aho fa ho avy ianareo hanararaotra ny traikefa ara-panahin’ny fiainana mandrakizay.

Ny fitiavako manontolo sy ireo tsodranoko.

Ny Neninareo,

NIRMALA

EXPERIENCE REALISATION DU SOI

Les dix Maîtes Primordiaux et leurs enseignements

Nabhi chakra

Liberté politique et spirituelle – Shri Mataji

La Mooladhara chakra

Swadisthan Hands Sensitivity (French Subtitles)

Physical Swadisthan (French Subtitles)

Cure that left Vishuddhi (French Subtitles)