Posts Tagged ‘Kundalini’

Shri Ganesha no teraka ho Jesoa Kristy

“Androany, hankalaza ny andro nahaterahan’i Shri Ganesha isika. Fantatrareo rehetra ny tantaran’ny nahaterahany ; tsy mila mamerina manazava izany intsony aho. Noho izy noforonin’ny Reny irery, avy amin’ny Adi Shakti, tahaka ny namoronany anareo tao aoriany ! Manaraka ny làlan’I Shri Ganesha izany ianareo.

Mamirapiratra tahaky ny Masony ny anareo. Ianareo rehetra dia manana endrika tsara tahaka Azy; na kely ianareo na lehibe na mahazo taona, tsy misy mahasamy hafa izany. Ny hatsarana rehetra dia miainga avy amin’ny taratr’I Shri Ganesha.

Raha afa-po Izy, tsy tokony hiahiahy ny amin’ireo déité hafa isika, satria ny fahefan’ireo déités rehetra dia an’i Shri Ganesha. Tahaka ny « vice-chancelier » Izy, mipetraka eo amin’ireo chakra tsirairay avy. Raha tsy mahazo alàlana avy aminy, tsy afaka ny handalo ny kundalini izay « Gauri » sy Reny virijinin’i Shri Ganesha.

Ankehitriny, tokony ho tsapantsika fa miaina ao anatin’ny fiaraha-monina tandrefana isika izay maro ny zavatra diso satria tsy naraharahiantsika mihitsy i Shri Ganesha hatramin’izay.

Tonga i Kristy ary ny hafany dia niparitaka manerana izao tontolo izao, ary maro ny zavatra resahintsika nefa tsy ampiharin’ireo kristianina akory. Satria ireo zavatra rehetra izay entiny dia tsy miorina amin’ny fahamarinana.

Ny marina dia i Shri Ganesha no teraka ho Jesoa Kristy. Raha izany no marina, tokony ho tsapan’izy ireo fa ny fahaterahana lehibe indrindra amin’ny hazavan’i Shri Ganesha.

Izany no Nolazainy : « Tsy hanana maso mijangajana ianao ». Raha ny izy, ny masina tsy mahay izany maso mijangajanga izany satria mahita fotsiny ihany izy, mahita izy. Tahaka ny nilazan’I Shri Ganeshwara azy tsara : “Niranjana pahene”, mahita fa tsy taitra, mijery fotsiny ihany.”

Izany no toetran’ny fahadiovana izay naroson’i Kristy, ny Andriamanintsika. Fa tsy mbola manana ireo toetra rehetra ireo isika. Aleo atao hoe mankalaza an’I Shri Ganesha ianareo. Inona no antony anaovanao izany ?

Midera an’i Shri Ganesha ianareo satria tokony hifoha ao anatinareo i Shri Ganesha ary koa satria tokony hanana ireo toetran’i Shri Ganesha ireo ianareo, tokony ho tsapa amin’ny masonareo izany fahadiovana izany.

Fa raha tsy izany, mpiatsara-velatsihy ianareo : raha mipetraka eto ianareo ary midera an’i Shri Ganesha nefa tsy mandefa ny fiambenanareo any amin’ny fiakarana, sahala amin’i Shri Ganesha, tsy misy dikany izany. Ambonin’izany, izy dia zaza mandrakizay, tsy manana ego izy, tsy voafatopatotra (conditionnement), zaza mandrakizay izay Izy noho izany. Tokony ho zaza mandrakizain’i Reny isika.

Mba ahatrarana io tanjona io, tsotra ny tokony ataontsika : mampiakatra ny Kundalini-tsika, manamafy orina azy, miditra anaty (méditer) ary mitazona hatrany ny fiambenantsika ao anaty ary tsy mihontsona. Izao, teneno « tsy taitra » izay midika fa tokony hijery fotsiny ihany ny zava-drehetra. Ary rehefa mijery tsy misy eritreritra, dia hiseho ny marina izay poezia tena izy.

Izany no mahatonga ireo poeta mahita bebe kokoa mihoatra amin’ny zavatra tokony ho hitan’ny olon-tsotra. Manomboka mandrakotra ny fahitanareo ny hatsarana ao anaty ary manomboka mahita ianareo.

Hitanareo ireo zazakely ; na inona na inona fiavian’izy ireo, na inona na inona firenena nihavian’izy ireo, Japan, Angletera, India, Aostralia na hafa ihany koa, tsara foana izy ireo amin’ny ankapobeny…”

1990-08-26 Shri Ganesha Puja, Lanersbach

Shri Adi Guru, Izy Ilay Tena Mpampianatra

Shri Mahakali, Izy Ilay Mpamotika Sy Mpiaro

SAHAJA YOGA ETO MADAGASIKARA

SAHAJA YOGA – MIANDRIVAZO

Sahaja Yoga Miandrivazo

TSY ANDOAVAM-BOLA NY MEDITATION SY NY TOROHEVITRA IZAY OMENA REHETRA AO.

———————————————————————————————

PROGRAMME PUBLIQUE

programme publique web

TSY ANDOAVAM-BOLA NY MEDITATION SY NY TOROHEVITRA REHETRE IZAY OMENA AO AMIN’NY SAHAJA YOGA.

————————————————————————

Les bija mantras de Mahaganesha

AUM SWAHA

AUM SHRIM SWAHA
AUM SHRIM HRIM SWAHA
AUM SHRIM HRIM KLIM SWAHA
AUM SHRIM HRIM KLIM GLAUM SWAHA
AUM SHRIM HRIM KLIM GLAUM GAM SWAHA
AUM SHRIM HRIM KLIM GLAUM ITYANTAH GAM SWAHA
AUM VARA VARADA ITYANTAH SWAHA
GARVAJANAM ME VASAM ITYANTO SWAHA
ANANYA SWAHA ITANTAH
AIM HRIM KLIM CHAMUNDAYAI SHRI NIRMALA DEVI VICHE (x3)
Traduction des termes :
Aum: le son primordial équivalent aussi à amen
Swaha: le pouvoir purificateur du feu
Shrim : se rapporte à l’évolution grâce à Mahalakshmi
Hrim : se rapporte à la connaissance de la Réalité grâce à Mahamaya
Klim : se rapporte à Mahakali
Glaum : se apporte à Shri Ganesha en tant que destructeur de tous les obstacles dans l’ascension de la Kundalini
Gam : se rapporte à Shri Ganesha
Ityantah : signifie “se termine”
Garvajanam : déchets, peine
Anaya : infortune, malheur
Aim : évocation de la Déesse
Chamundayai : prières s’adressant à Chamunda, un des noms de la Déesse
Vicche : destruction
Aum Swaha : Amen, que toute négativité soit consumée par le pouvoir du feu
Aum Shrim Swaha : Amen, que toute négativité soit consumée par le pouvoir du feu et permette l’évolution
Aum Shrim Hrim Swaha : Amen, que toute négativité soit consumée par le pouvoir du feu et permette l’évolution, apporte la connaissance
Aum Shrim Hrim Klim Swaha : Amen, que toute négativité soit consumée par le pouvoir du feu et permette l’évolution, apporte la connaissance, le pouvoir de Mahakali,
Aum Shrim Hrim Klim Glaum Swaha : Amen, que toute négativité soit consumée par le pouvoir du feu et permette l’évolution, apporte la connaissance, le pouvoir de Shri Mahakali, le pouvoir de Ganesha qui permet à la Kundalini de monter, Shri Ganesha
Aum Shrim Hrim Klim Glaum Ityantha Swaha : Amen, que toute négativité soit consumée par le pouvoir du feu et permette l’évolution, apporte la connaissance, le pouvoir de Shri Mahakali, le pouvoir de Ganesha qui permet à la Kundalini de monter, Shri Ganesha, ainsi se termine,
Aum Vara Varada Ityantah Swaha : Amen, c’est ainsi que se termine nos désirs de bénédictions du pouvoir du feu
Garvajanam Me Vasam Ityanto swaha : c’est ainsi que se termine les intoxications de mon orgueil
Anaya Swaha Ityantah : ainsi se termine toute infortune
Aim Hrim Klim Chamundayai Shri Nirmala Devi Viche : Hommage à la Déesse victorieuse, Shri Nirmala Devi, qui détruit tous les obstacles !
Publié par dictionnaire sahaja yoga
————————————————————–

Miverina ao amin’ny ANS Ampefiloha indray ny Sahaja Yoga Antananarivo.

TSY ANDOAVAM-BOLA NY MEDITATION SY NY TOROHEVITRA IZAY OMENA REHETRA AO.

2012-10-24

Mirary soa ho antsika rehetra ary tia antsika Sahaja Yogis eto Madagasikara hatrany, hono, i M. Peter.

PROGRAM cours de Sahaja yoga Méditation Antananarivo

Yoga Madagascar

PROGRAM cours de Méditation à Fort-dauphin

SAHAJA YOGA – FAHALALANA MADIO

AARTI TO LORD GANESHA

Cliquez sur l’image ou les liens pour voir la vidéo, s’il vous plâit.

ganesha

http://www.youtube.com/watch?v=WgSis3kMe8A

TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA

————————————————————-

RAINAY IZAY ANY AN-DANITRA

Shri Mataji-Rio-1989

Rainay Izay any an-danitra,
Hohamasinina anie ny anaranao.
Ho tonga anie ny fanjakanao.
Hatao anie ny sitraponao
Ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.
Ary mamelà ny helokay
Tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
Ary aza mitondra anay amin’ny fakam-panahy,
Fa manafaha anay amin’ny ratsy.
Fa Anao ny fanjakana sy ny hery
Ary ny voninahitra mandrakizay.

Amena.

——————————-

THE LORD’S PRAYER

Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
the power, and the glory for ever and ever.

Amen.

TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA

————————————————————-

MAMONO NY FINOANA NY TAHOTRA

Shri Mataji Nirmala Devijpg

« Aiza isika ankehitriny ? Olona voa-tsodranon’ny hery rehetra isika. Voa-tsodrano isika, nefa tsy vonona ny hampiatra ireo hery ireo isika, tsy te hahalala ireo hery anananantsika ireo isika. Matahotra ny amin’ireo zanatsika ireo isika, miasa-saina amin’ny « sari » (akanjo) izay tokony hanaovantsika, miasa saina amin’ny hoe iza no mpandrindra (coordinateur) ary miasa saina ny amin’ny tokony hanaovantsika ny mpitondra. Tsy hanampy antsika mihitsy izany rehetra izany. Tsy izany no hahatongavanareo eto ! Mba miezaha manaka-davitra. Tonga eto ianareo mba ho Fanahy ary hizara ny hazavan’ny Fanahy. Tsy misy dikany ny zavatra hafa !

Ho gaga ianareo amin’ny fiasan’ny finoanareo, raha vao manomboka fantatrareo izany. Tsy finoana jamba. Tsy tokony horesahanareo akory izany, mandeha io.

Mety ho azonareo, anatin’ny andro vitsy, ny zavatra maro izay nirinareo hatramin’izay, tsy zavatra materialy, tsy zavatra maniditsidina (surperficiels), na dia mety ho azonareo aza izany fa resaka fitoerana. Ohatra, misy olona iray te hanokana ny fiainany manontolo, ho an’ny Sahaja Yoga. Inona ary no atao ? Inona no ataonareo mba hahatontosa izany ?

Ny zavatra voalohany dia mikasika ny finoanareo. Mila fantarinareo mino zavatra iray ve ianareo ? Tena mino io zavatra io ve ianareo sa tsia ?… Ny finoana dia io fahafantaranareo azy io. Efa hitanareo ny sariko, resy lahatra ianareo mikasika izany, nefa tsy misy tokony haharesy lahatra anareo ny amin’izany ! Nefa, ny finoanareo dia tsy miray amin’ny fonareo. Tsy aminareo izy, ao ivelanareo izy ».

Shri Mataji Nirmala Devi- Navaratri puja – Cabella, Italie – 24/10/1993

TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA

————————————————————-

FAHADIOVAN’NY SAHAJA YOGA

vishnu avatar

kundalini

“…Raha vao tonga ato amin’ny Sahaja Yoga ianao dia tsy afaka miala amin’ny làlan’ny Dharma. Raha mikasa hanao izany ianao dia mivoaka ny Sahaja Yoga. Zavatra tsotra tahaka izany. Tsy hoe akory, “Tena tsara, tsy misy dikany izany, avelan’i Neny foana izany” ary ireo zavatra ireo. Mamela aho, marina izany, satria mbola manana ireo fahalemena amin’ny maha-olombelona tavela ao aminareo, avelako ianareo.

Fa ao anatin’ny Sahaja Yoga, tsy azonareo atao izany. Mila mitazona ny fahadiovany ny Sahaja Yoga ary raha tsy mitoetra ao izany dia hanomboka hanao ito na hiteny hoe : “Aorian’izany, hitanareo, isika koa dia Sahaja Yogis, ry zareo koa Sahaja Yogis, nataon’izy ireo izany, ka maninona no tsy isika…”

Shri Mataji Nirmala Devi- Puja Taom-baovao – Kalwe- India – 1998-12-31

http://www.youtube.com/watch?v=MCsEwAOdskg&feature=player_embedded

TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA

——————————————————————————————–

IREO ANDRO FITO

Corps subtil

Corps subtil

« Androany, zavatra iray tsy manantsahala no tonga. Hatsaram-bitana lehibe ho an’ny Sahaja Yogis ao Aostralia, tsy mbola nankalazaina ity andro ity hatriz’izay nisian’ny Sahaja Yoga.

 

Androany, no taom-baovao ho an’ny Sahaja Yogis, satria io no taom-baovaon’ny kalendrie-ny Shalivan. Araka ny efa fantatrareo, nidina avy any amin’ny dinastia-ny mpanjaka Shalivahan Aho. Nantsoina hoe Shalivan izy ireo satria nitondra samboady (chale) izay famantarana ny Andriananahary (Déesse), nantsoina izy ireo hoe mpitondra samboady (porteurs du châle) satria tahaka anareo izay mitondra samboady matetika. Koa nantsoina izy ireo hoe Shalivahan.

 

Noho izany, ny taom-baovao dia ny andro voalohany amin’ny fahatongavan’ny Andriananahary. Misy andro sivy izy io. Tamin’ny fotoana hafa tany, Satya Yuga, avy eo Dvapara, Treta, Kali Yuga. Misy vanim-potoana (Yugas) efatra. Teraka tamin’ny fotoana  roa ny Andriananahary, “yugas” : talohan’ny Satya Yuga ary ny manaraka izany.

Noho izany, androany, izao no andro hanamarihana ny andro voalohany ny nahatongavany teto an-tany. Andron’ny Gauri koa izy ity, satria ny Virijiny no endrika voalohan’ny Andriananahary. Noforoniny tamin’io andro talata, fiantombohan’ny herinandro, io koa I Ganesha. Inona moa ny andro androany ? Androany.

Sahaja Yogini : Androany, andro fahafito. Sabotsy, Neny. Sabotsy.

Shri Mataji : Sabotsy.

Niresaka tamin’ny olona izay naka sary i Shri Mataji.

 

Ankehitriny. Tapitra izany ankehitriny. Androany, aza mijanona, mazava ? Rehefa miresaka aminareo Aho, tsy tokony haka sary ahy ianareo. Tena hevitra ratsy izany, satria manelingelina Ahy. Akoantr’izany, hitanareo, rehefa raisinareo ny sariko nefa izaho mitafa aminareo, Hitako matetika, somary hafahafa ireo sary ireo. Tsara kokoa raha amin’ny fotoana tsy hiresahako no hakanareo sary Ahy. Hitanareo, satria rehefa misy feo mivoaka amin’ny fakantsary, voakotaba ny olon-drehetra ary tsy mitoetra ny fiambenana (attention) hitanareo. Zavatra tena manan-danja izany resahiko aminareo izany, Ekena ? Izao, aza maka sary, azafady. Alefaso any amin’ny zavatra ambarako ny fiambenananareo.

Miteny amin’ny fiteny hindi I Shri Mataji.

Shri Mataji parle en hindi.

 

Noho izany, ny andro talata no andro nanamboarana an’i Shri Ganesha, avy eo ny Andriananahary vao nanomboka ny asa.

 

NY andro izay nanombohany ny asa, dia alarobia. Nanomboka ny asa Izy ny alarobia. Andron’ny fiasana (action). Izany no antony nanombohany ny asa tamin’ny andro alarobia.

Androany, amin’izao zava-misy izao, sabotsy isika izao, fa Izaho dia miresaka aminareo ny filaharam-potoana (timing) voalohany, satria ny alarobia no andron’ny Swaddhisthan, andro izay nanombohany nametraka izao rehetra izao.

 

Ary voalohany indrindra, ny talata no andro voalohany amin’ny Sahaja Yoga, ny alarobia no faharoa. Ary ho gaga ianareo raha mahita fa ireo kintana, araka ny fomba fijery (même mode), satria ny talata no andron’ny Marsa ozay itoeran’i Shri Ganesha. Ny alarobia no andron’ny Merkiora, Merkiora no chakra-ny Swadhisthan.

 

Ny andro fahatelo. Eny, alakamisy, io no andron’ny jopitera : io ilay antsoinareo, antsointsika hoe Guru, io no andron’ny Guru. Jopitera no mpampianatra.

 

Ny zoma, no andron’i Andriananahary, hitanareo ihany koa ny chakra’i Andriananahary, ny tany, renin’izao tontolo izao (univers), Venosy izany. Fa amin’ny sanskrit, ny anaran’ireo andro ireo dia mitovy tsy misy valaka.

Mifandraika amin’ireo kintana izy ireo.

 

Manarak’izany, ny sabotsy no andron’i Krishna. Shani no satorna.

Avy eo ny alahady izay andron’i Kritsy, ny masoandro.

 

Ny alatsinainy no andron’ny Sadashiva, an’ny Fahatanterahana ara-panahy, ny firindrana tanteraka (intégration). Ireo no andro fito namoronan’Andriamanitra izao tontolo izao.

 

Izany no nambarako omaly, fa amin’io làlana tery io, tsy ho azonareo mihitsy ny kristianisma. Mihevitra ianareo fa adalana ny filazana fa noforonina tanatin’ny andro fito izao rehetra izao, kanefa tsy izany velively no zava-misy.

 

Rehefa mamaky zavatra hafa, soratra (écritures) hafa, ianareo vao hahalala ny zavatra nambaran’i Kristy.”

Shri Mataji Nirmala Devi, Ganesha-Gauri Puja, Sydney, Australie, 04/10/1981

Ny volana dia mifandraika hatry ny ela tamin’ny Andriananahary. Izany hoe Andriananahary izay voalaza amin’ny ila havia (canal gauche), ilay antsoina ihany koa hoe Ida nadi na làlan’ny volana, izay manambara ny fihetseham-po ary ny toetra (aspect) vavy ao aminareo.

 

Fa ny alatsinainy kosa dia mifandraik amin’ny chakra-ny Sahasrara, izay an’ny firaisana amin’ny « cosmos » ary i Andriamanitra. Izany no ilazana fa ny alatsinainy dia andron’ny Sadashiva, ilay Andriamanitra lahy amin’ny mpamorona mivady (Sadashiva/Adi Shakti). Plotona no mifandraika amin’ny Adi Shakti.

Raha te hamaky ny lesona amin’ny teny frantsay : Les jours de la semaine 

Tsy mifanalavitra amin’ny fampianarana Sahaja Yoga mihitsy ny andro Malagasy. Ohatra, amin’izany ny filazana ny andron’ny Shri Lakshmi izay alamisy no filaza azy. Io no andron’ny mpampianatra, vola, dia lavitra, ny fitaovam-pitaterana … sns amin’ny fanandroana.

————————————————-

Sankata Nasana Ganapati Stotram
[Prayer to Lord Ganesa which would wipe away sorrow]

Pranamya sirasa devam,
Gauri putram, Vinayakam,
Bhakthya vyasa smaren nithya,
Mayu kama artha sidhaye.

The learned one, who wishes,
For more life, wealth and love,
Should salute with his head,
Lord Ganapathi who is the son of Parvathy.

L’initié qui souhaite,

Pendant plusieurs vies, de richesse et d’amour,

Doit saluer avec sa tête,

Le Seigneur Ganapathi qui est le fils de Shri Parvati.

Ny mpikaroka izay maniry,

Mandritry ny fiainana, harena, fitiavana,

Dia tokony hidera ao tampon-dohany,

Ny Tompo Ganapathi izay zanaka lahin’i Shri Parvati

Prathamam Vakra thundam cha,
Ekadantham dveethiyakam,
Trithiyam Krishna pingalaksham,
Gajavakthram Chathurthakam.

Think him first as god with broken tusk,
Second as the God with one tusk,
Third as the one with reddish black eyes,
Fourth as the one who has the face of an elephant.

Premièrement, pensez à lui comme Dieu avec la défense cassée,

En second lieu en tant que Dieu avec une défense,

Troisièmement en tant que celui avec les yeux noirs rougeâtres,

Quatrièmement en tant que celui qui a le visage d’un éléphant.

Voalohany indrindra, hevero ho toy ny Andriamanitra manam-piarovana rava izy,

Faharoa, tahaka ny Andriamanitra manana fiarovana,

Fahatelo, sahala amin’ny mana-maso miloko mainty mena,

Fahaefatra, Izy ilay manana endrika elefanta.


Lambhodaram panchamam cha,
Sashtam Vikatameva cha,
Sapthamam Vignarajam cha,
Dhoomra varnam thadashtamam.

Fifth as the one who has a very broad paunch,
Sixth as the one who is cruel to his enemies,
Seventh as the one who is remover of obstacles,
Eighth as the one who is of the colour of smoke.

Cinquièmement en tant que celui qui a une panse très large,

Sixièmement en tant que celui qui est cruel avec ses ennemis,

Septièmement en tant que celui qui est un enleveur de tous les obstacles,

Huitièmement en tant que celui qui est de la couleur de la fumée.

Fahadimy, ilay manan-kibo tena lehibe,

Faha-enina, ilay tsy mihantra ny fahavalony,

Fahafito, ilay mpanala ny sakana rehetra,

Fahavalo, ilay maka ny lokon’ny setroka.
Navamam phala chandram cha,
Dasamam thu Vinayakam,
Ekadasam Ganapathim,
Dwadasam the gajananam
.

Ninth as the one who crescent in his forehead,
Tenth as the one, who is the leader of remover of obstacles,
Eleventh as the leader of the army of Lord Shiva,
And twelfth as the one who has the face of an elephant.

Neuvièmement en tant que celui qui en croissant sur son front,

Dixièmement en tant que celui qui est le chef des destructeurs des obstacles,

Onzièmement en tant que chef de l’armée du Seigneur Shiva,

Et douzièmement en tant que celui qui a le visage d’un éléphant.

Fahasivy, ilay misandratra eo amin’ny handriny.

Fahafolo, ilay lehiben’ny mpandrava ireo olana rehetra,

Faha iraika ambin’ny folo, ilay lehiben’ny miaramilan’i Shri Shiva,

Ary faha roa ambin’ny folo, ilay manana endrika elefanta.
Dwathasaithani namani,
Trisandhyam ya paden nara,
Na cha vigna bhayam thasya,
Sarva sidhi karam dhruvam.

Any one reading these twelve names,
At dawn, noon and dusk,
Will never have fear of defeat,
And would always achieve whatever he wants.

Celui qui lira ces douze noms,

À l’aube, au midi et au crépuscule,

N’aura jamais peur de la défaite,

Et réaliserait toujours ce qu’il désire.

Izay mamaky ireo anarana roa ambin’ny folo ireo,

Ny maraina, ny antoandro ary ny hariva,

Dia tsy hatahotra ny faharesena,

Fa hahatontosa izay rehetra tadiaviny.
Vidyarthi labhadhe vidhyam,
Danarthi labhathe danam,
Puthrarthi labhathe puthran,
Moksharthi labhathe gatheem.

One who pursues education will get knowledge,
One who wants to earn money will get money,
One who wishes for a son, will get a son,
And one who wants salvation will get salvation.

Celui qui poursuit ses études obtiendra la connaissance,

Celui qui veut gagner l’argent obtiendra l’argent,

Celui qui souhaite un fils, obtiendra un fils,

Et celui qui veut le salut obtiendra le salut.

Ny mpianatra, hitombo sy hanam-pahalalana,

Izay maniry vola, hahazo vola,

Izay maniry anaka, hahazo zaza,

Izay mitady fitahiana dia hotahiana.

Japeth Ganapathi sthothram,
Shadbhir masai phalam labeth,
Samvatsarena sidhim cha,
Labhathe nathra samsaya.

Results of chanting this prayer,
Of Ganapathi will be got within six months,
And within a year, he would get all wishes fulfilled,
And there is no doubt about this.

Les résultats de cette prière,

De Ganapathi sera obtenu dans les six mois,

Et dans une année, il obtiendrait tous les souhaits accomplis,

Et il n’y a aucun doute à ce sujet.

Ireo valin’ity vavaka,

Atao amin’i Ganapathi ity dia ho azo anatin’ny enim-bolana,

Ary ao anatin’ny herin-taona dia ho azony avokoa izay nangatahany,

Tsy misy ahiana ny amin’izany.
Ashtanam Brahmanam cha,
Likihithwa ya samarpoayeth,
Thasya Vidhya bhaveth
Sarvaa ganesasya prasadatha.

One who gets this prayer,
Written by Eight Brahmanas,
And offers it to Lord Ganesha,
Will become knowledgeable,
And would be blessed with all stellar qualities,
By the grace of Lord Ganesha.

Celui qui obtient cette prière,

Écrite par les huit Brahmanas,

Et l’offre au seigneur Ganesha,

Deviendra bien informé,

Et sera béni avec toutes les qualités stellaires,

Par la grace de seigneur Ganesha.

Izay mahazo ity vavaka,

Nosoratan’ireo Brahamanas valo ity,

Ka manolotra izany ho an’I Shri Ganesha,

Dia hanam-pahalalàna,

Ho tahian’ireo toetra tsara eny an-hakabakaka,

Noho ny fahatsoran’I Shri Ganesha.
Ithi Sri Narada Purane Samkashta nasanam Ganapathi stotram Sampoornam.


Thus ends the prayer to Ganesha from Narada Purana which would destroy all sorrows.

Finit ainsi la prière à Ganesha extraite de Narada Purana qui  détruirait toutes les douleurs.

Tapetra eto ary ny vavaka atao amin’I Shri Ganesha tao amin’ny Narada Purana izay mamotika ny fahoriana rehetra.

http://www.youtube.com/watch?v=BdA80A4J87g

Sahaja yoga Madagascar

Programme publicTulear

Shri Ganesh