Posts Tagged ‘Andriamanitra’

MAHASAHASRARA PUJA 1984

mahasahasrara

“Tena tsara!

[Raha azonareo raisina ny kitapoko – Izy no mitana azy. Tokony hisy olona iray handika izay teneniko. Ekena. Ary amin’ny teny Italiana, amin’ny fiteny italiana ? Avy any Italia – Italiana…? Amin’ny teny frantsay, ekena.

Tena mahafinaritra ny Reninareo ny mahita Sahaja yogis maro be mihaona eto izao amin’ny andron’ny Sahasrara izao.

Heveriko fa tapitra ankehitriny ny fotoana voalohany amin’ny Sahaja Yoga ary manomboka kosa
ny vanim-potoana vaovao. Tao anatin’ny fotoana voalohan’ny Sahaja Yoga, ny teboka niaingana aloha dia ny fanokafana ny Sahasrara, ary tsikelikely – (tsy amin’ny . . . Ko, izay no olana. . . Ao tsara!) ary tsikelikely, ny fivoarana makany amin’ny fahatanterahana. Tsikaritro izao fa maro ireo Sahaja Yogis goavana ankehitriny. Zavatra tena natoraly ny fivoarana izay niainanareo.

Ny vanim-potoana, azo lazaina, tsotra izao dia ny famohazana ny Kundalini sy ny fihoarana ny faritry ny lohamalemy. Araka ny hitanareo eo ambony lohanareo, ireo bandhans. Tahaka ny ao anaty lohanareo, mitovy ihany izany. Ary tahaka izany ihany koa ny fanananareo ireo Chakra, miray ao amin’ny Sahasraranareo.

Noho izany, ny fotoana voalohany amin’ny Sahaja Yoga, nofohazintsika ireo Déités ao amin’ny ireo ivontsika, ao anatin’ny “bulbe rachidien” ary ihany koa ny atidoha. Fa ankehitriny dia tonga
ny fotoana izay hizarana amin’ny sehatra mitsivalana (horizontale). Ary mba ampikisahana azy amin’ny sehatra mitsivalana, tokony ho fantatsika ny fomba hanaovana izany. Tahaka ireo loko fiton’ny avana, manana lokon-kazavana fito isika amin’ireo ivo ireo, na ireo chakra ireo.

Ary rehefa manomboka avy ao aoriana isika, avy amin’ny Mooladhara, rehefa entina hatreto amin’ito ila ito, eo amin’ny Agnya, lasa mipetraka amin’ny filaharana hafa izany, raha mahita tsara ianareo.
Ny tiako tenenina, satria ny Sahasrara dia faritra milempona (concave), tokony ho fantatra tsara fa
ny ivon’ny ny faritry ny lohamalemy dia mifandraika amin’ny fontsika. Ny fontsika noho izany no teboka manan-danja goavana amin’ny vanim-potoana faharoa ankehitriny. Manantena Aho fa azonareo ny zavatra Tiako holaizana.

Noho izany, raha te hametraka ny fiambenanareo ao amin’ny Sahasrara ianareo, ny zavatra tokony ataonareo voalohany, dia ny fametrahanareo ny fiambenanareo ao amin’ny fonareo. Ao amin’ny Sahasrara, ny chakra-ny fo ary ny fo ihany koa, ny Atma, no mihaona. Midika izany fa Jagadamba dia lasa iray amin’ny fo, izany hoe ny Atma. Hitantsika noho izany fa miseho ny Yoga.

Amin’izao fotoana izao, zava-dehibe ny fahafantarantsika fa tokony hanao dingana tena manan-danja isika. Ny Sahasrara manontolo dia mihetsika tahaka izany, ireo chakra dia manome ireo hazavany tahaka izany, manaraka ny fihodin’ny fanjaim-pamataranandro ary io “axe” io dia ny fo.

Noho izany ireo solik’ireo fivavahana rehetra, ireo mpaminany, ireo olona naka vatana rehetra, dia ny fitserana, izay mitoetra ao amin’ny chakran’ny fo. Izany no ahatsapantsika fa, amin’ny vanim-potoana faharoa, ankehitriny, dia tokony hanana fitserana isika. Izao no fotoana isehoan’ny fitserana.

Raha tsy nanana fitserana i Andriamanitra Mahery, tsy nisy izao tontolo goavana izao. Raha
ny marina, ny Fahefany, na ny Adi Shakti, dia ny fahaterahan’ny fitserany. Ary io fitserana io no nahatonga ireo fivoarana hatramin’ny sehatry ny olombelona ary ihany koa ny fanahafahana anareo amin’ny maha Sahaja Yogis anareo.

Ary ny fitserana dia voarakotra tanteraka ny famelana. Noho izany azonareo jerena fa ny “Trinité” dia mihaona amin’io teboka io : ny Zanak’Andriamanitra no famelana, Izy no fahaterahan’ny famelana. Andriamanitra Mahery izay mpitazana, ny Reny izay fitserana ary ny Zanaka izay ny famelana, Mihaona ao amin’ny chakra-ny fo ao amin’ny Sahasrara Izy Ireo.

Raha ny marina, tokony ianarana ny fomba ampivoarana ny Sahasrara. Fantatrareo tsara ny “Déité” izay miahy ny Sahasrara. Raha ny marina, ny toeran’ny Sahasrara dia ao anatin’ny lohanareo, tahaka ny fiheveranareo azy. Fa ivon’izao rehetra izao tsotra izao izy. Mba hampivoatra izany, mila entinareo ao amin’ny chakra-ny fonareo ao amin’ny faritry ny lohamalemy ny fiambenanareo.

Rehefa entinareo ao amin’ny faritry ny lohamalemy ny fiambenanareo, dia tokony apetrakareo ao ny “Déité”. Tokony apetrakareo ao amin’ny fonareo anefa aloha io “Déité” io. Manam-bintana tokoa ianareo raha ny marina, satria miaraka aminareo ny “Déité”. Ireo olona nahazo ny Fahatanterahana ara-panahy alohan’ny fahatongavako teto an-tany dia namisavisa ireo Déités. Ary ao anatin’io vinavina io, tsy tena tonga lafatra izy ireo. Fa araka ny voalaza : “Ao amin’ny Sahasrara, Izy no Mahamaya” – izany no voalaza.

Eny fa na dia hitanareo ihany koa aza ilay olona, tsy azonareo fantarina tanteraka ny momba azy, na amin’ny fomba tsy tena lafatra, na amin’ny fomba tsy tena lafatra. Satria lehibe noho
ny famisavisanareo ny Mahamaya Shakti. Izany no tokony hanoloran-tena. Tsy afaka ny hahita ny “Déité” mihitsy ny famisavisana voafetra-ny atidohanareo.

Voalaza ihany koa : “Izy no Bhakti Gamya”, azonareo fantarina Izy amin’ny alalan’ny Bhakti,
ny fanolorantena. Tokony hisy noho izany ny fanolorantena, fa io fanolorantena io dia tokony ho fanolorantena madio, tsy tokony hisy siaka mihitsy noho izany ao am-po. Tokony hadio ny fo.

Tena sarotra ny mitazona ny fahadiovam-po. Ny zanak’olombelona dia manana fahazoana foana mifandraika amin’ny fisiana (réalité). Fa ny fisiana dia tsy misy pentina. Noho izany, mba ahatrana izany, tokony esorina avokoa ireo karazan-doto maro ao anatin’ny fo.

Eo am-piandohana, manandrana ny hahazo ny Fahatanterahana isika, nefa tsy manana fahadiovam-po. Tamin’io fotoana io, nanana zavatra maro mamatopatotra isika, nihevitra ho ireo zavatra diso maro isika ary nihevitra ihany koa : “Raha mahazo ny Fahatanterahana, ho lasa olona tena mahery isika”.

Aorian’ny Fahatanterahana ihany koa, nanomboka azon’ny tamin’ny zavatra tery isika. Nanomboka nitaky fankasitrahana maro isika, amin’ireo fifandrasantsika, ireo namantsika, ireo reny, ireo anabavy na rahavavy. Ary ireo vehivavy dia nisaina ireo vadiny sy ireo anadahin’izy ireo ary ihany koa ireo zanany. Nangataka fahasoavana ho an’ireo olona izay nisy fifamatorana tamin’izy ireo izy ireo. Ireo fifamatorana ireo, voasongonareo izany, Fantatro izany, tanatin’ny vitsy.

Raha ny marina, ny asan’ny Avatar, dia ny handrakotra ireo fanirian’ireo bhaktas-ny. Ny asan’ny Avatar, dia ny handrakotra ireo fanirian’ireo bhaktas-ny, ireo mpianany. Ohatra, Ireo Gopīs dia nangataka tamin’i Shri Krishna : “Tianay hiaraka aminay ianao, miaraka aminay tsirairay avy”. Nizara ho Krishna maro be izy noho izany ary niaraka tamin’ny tsirairay avy tamin’izy ireo Izy. Fa faniriana masina izany, Heveriko; faniriana tena masin’ireo Gopīs izany.

Fa rehefa niresaka Tamiko ireo rahalahinareo, ireo anabavinareo, ireo reninareo, ireo rainareo ianareo, Niezaka ny nanao izany aho – izay rehetra azo natao. Toy izany ihany koa Kshema izay nangatahanareo, ireo ashrams izay nangatahanareo, ireo zavatra rehetra izay nilainareo dia teo avokoa mba hamaliana ireo fanirianareo. Noho izany, eo amin’ny sehatr’i Krishna, izany no “Yoga kshemam vahamyaham”. Ny Kshema dia nentina teo amin’ny sehatr’i Krishna satria efa nampanantenaina izany. Fa inona kosa no hitranga amin’ny vanim-potoana vaovao ?

Koa satria efa manana fianakaviana tsara ianareo ankehitriny, ashram maro tsara, asa tsara, faly daholo ny rehetra, ndao hisaina ny vanim-potoana manaraka. Ny vanim-potoana manaraka dia an’ny fitserana, araka ny efa Nolazaiko taminareo. Fa raha mbola misy chakra iray marefo ao aminareo, ny hazavana izay lasa fotsy noho ireo loko fito dia mety hihena na tsy tomombana tsara. Noho izany, ireo chakra izay ao aminareo dia mila fanaraha-maso. Mba hampitoetra ny fiambenana isaky
ny chakra, hitondra ny fitserana, ny fitserana isaky ny chakra.

 Ankehitriny, Ndao atao ohatra ny chakra-ny Shri Ganesha. Ento ao amin’ny Shri Ganesha
ny fiambenana ary ampitoeo ao an-tsainareo Izy satria ankehitrio ny sainareo dia masina, ao amin’ny Mooladhara chakra, feno fanajana lehibe.

Eto raha ny marina, tokony ho fantatrareo fa, tao anatin’ny vanim-potoana voalohan’ny Sahaja Yoga, tsy afa-niresaka izany taminareo Aho, ny momba izany. Asa tena lalina izany, asa tena lalina.

Izao, alefaso ao amin’io chakra io ny fihetseham-ponareo (sentiment). Ny chakra, izy no “pradesha”, ny firenena, ary i Shri Ganesha no Mpanjakany. Io no fireneny. Ankehitriny rehefa mametraka
ny fiambenanareo ao amin’io chakra io ianareo, tsy misy zavatra hafa tokony angatahanareo, afatsy zavatra tokana : “Ry Andriamanitry ny fahadiovana, omeo ny olona manerana izao tontolo izao
ny fahadiovana !”.

Tokony hadio anefa ianareo alohan’ny angatahana izany, fa raha tsy izany dia fangatahana tsy nahazo alàlana izany, tsy nahazo alalana ny hanao izany ianareo. Noho izany, tokony hahalala
ny tenananareo ianareo, hijery ny fomba fiasan’ny sainareo, raha te hahalala ny fahadiovana. Rehefa, ohatra, mijery olona ianareo, tsapanareo ve fa tokony ho azonareo io olona io ? Tsapanareo ve fa voasarik’io olona io ianareo ?  Na koa misy eritreri-dratsy ve tonga ao amin’ny fanahinareo ?

Ho an’ny olona madio, rehefa mijery olona tsara izy, na vehivavy tsara, na tantara tsara, na zavatra (création) tsara, ny zavatra voalohany tokony hitranga, dia lasa tsy misy eritreritra izy, mba tsy isian’ny eritreritra intsony. Noho izany, rehefa tsy misy ny eritreritra, dia tsy misy ny filazam-pananana na ihany koa ny eritreri-dratsy (sentiment indigne) rehetra.

Fa rehefa mivavaka amin’i Shri Ganesha ianareo, amin’ny fihetsika tsy nahazoana alàlana : “Miangavy anao aho, mba diovy aho, mba afahako mangataka Aminao izao tsodrano izao : enga anie, na aiza na aiza alehako, ho loharanom-pahadiovana anie aho. Hanely ny fahadiovana anie Aho, ary rehefa mijery ahy ny olona rehetra, ho tsapan’izy ireo anie ny fahadiovako”. Amin’izay fotoana izay dia fitserana izany. Ny fitserana amin’ny fangatahana Aminy ny fahefan’ny fitserana.

Araka ny fahitanareo ireo ivo tsara maro eto izao, tahaka ny manomboka mikisaka manara-bodilanitra sahady ny hazavana. Manomboka mikisaka amin’ny “système nerveux sympathique”. Lasa ianareo, ianareo io fahadiovana mahery io. Tsy lasa vendrana na tsy matotra, fa lasa toy ny zaza ianareo. Ny fitondrantenanareo manontolo dia mendrika sy madio.

Raha ny tokony ho izy, raha mahita olona misy mari-pahamendrehana, tsy olona madio izy raha
ny tena izy. Satria miseho ho an’ny tontolon’ny fanangonana (galerie) izy, mody matotra sy miseho ho mendrika izy mba hanindry aloka (impressionner) ny hafa. Ny zaza kosa anefa tsy mihoatra
ny fahadiovana, ny fahamendrehana na zavatra hafa, satria ny zaza dia tsy mahalala ny fisehoana izay voalala mialoha. Mba ampitomboy io fitambaran’ny “fahamendrehana madio” io.

Ankehitriny, ny toetra tsara iray hafa, aleo lazaina, an’i Shri Ganesha dia manomboka mipoitra eo amin’ny lafiny mitsivalana : mahazo ny fahaiza-manavakavaka (discernement) ianareo. Fa fahefana izany, Averiko indray, io no fahefan’ny fahaiza-manavakavaka izay ampitomboinareo. Tokony ho fantatra ankehitriny ny fahasamihafana eo amin’ny fahefan’ny fahaiza-manavakavaka sy ny fahaiza-manavakavaka izy tenany. Ny fahefana dia midika fa miasa izy.

Ohatra, afaka tsy miteny ianareo. Fa raha mitoetra any ho any ianareo, ny fahaiza-manavakavaka, izy tenany, dia hiseho amin’io fotoana io. Ohatra, raha misy Sahaja Yogi iray, Sahaja Yogi tsara, mitaingina lamasinina ary io lamasinina io dia niharan-doza. Tsy miseho izany tranga izany matetika, fa raha misy izany, tsy misy ny fahafatesan’olona.

Izany hoe apetrakareo ny fahaiza-manavakavaka izay fahefana izy tenany, izay miasa amin’izy tenany ihany. Tsy mila miteny akory ianareo hoe miasa ianareo, izy no miasa, fa fitaovana iasany fotsiny ihany ianareo, ilay tsara sy fitaovam-piasan’ny fahaiza-manavakavaka. Noho izany tokony hino ianareo fa ankehitriny ianareo dia mivoatra manara-bodilanitra.

Nandritry ny vanim-potoana voalohan’ny Sahaja Yoga, nila nahita Ahy mivantana ianareo. Nila nahita Ahy mivantana ianareo. Araka ny filazantsika azy amin’ny sanskrit : “dhyeya”, midika hoe tanjona (objectif). Tianareo ho hitanareo eo anoloanareo io tanjona io, fa hitanareo, tsy misy teny amin’ny anglisy ! Dhyeya : ilay tokony ho tanteraka. (Fa, hitanareo, tsy misy teny ilazana azy amin’ny teny anglisy, inona ary no atao ?) Izany hoe rehefa nirinareo foana izany, nahatsiaro sambatra ianareo, mandry fahalemana, faly, rehefa hitanareo mivantana eo anoloanareo izy.

Avy eo, mandritry ny vanim-potoana faharoa, manomboka izao, tsy maniry mafy intsony ny fisian’
i Neny ianareo. Hisolo ny Toerako ianareo. Izany no Faniriana Masina izay apetrako aminareo.
Ary tokony hiasa iasanareo manomboka androany. Miaraka aminareo Aho. Fantatrareo izany. Fa tsy mila mitoetra ato amin’ito vatana ito Aho. Satria tsy Haiko na Mipetraka ato anatin’ito vatana ito Aho na tsia.

Fa vantany vao manomboka miasa io faniriana io, ho hitanareo ireo tranga mampitola-gaga maro izay hiseho. Rehefa teraka avy amin’ny reny ny zaza iray, anananany hoazy ny nono (lait). Ny natiora noho izany dia mifandray amin’ny zava-drehetra. Ao anatin’io faniriana masina anatinareo io ihany koa, mifandray ao izy. Mazava ho azy fa raha olo-masina ianareo, ho hitanareo na aiza na aiza Aho. Raha mandeha eny amin’ny arabe ianareo, mety ho hitanareo miara-mitsangantsangana aminareo tampotampoka eo i Mataji.

Izao àry no vanim-potoana faharoa izay natombontsika. Ary aza taitra ianareo raha mahita Ahy mipetraka eo ambony fandrianareo mametraka ny tànako eo amin’ny lohanareo. Na ihany koa mety hahita Ahy ianareo amin’ny endrik’i Kristy mandeha ao an’efitranonareo, na ihany koa amin’ny endrik’i Shri Rama. Tsy maintsy hitranga izany, koa tokony hiomana ianareo.

Maro ireo fahagagana izay niseho taminareo, fa tamin’ny endrika tsotra : nahita hazavana nilatsaka teo amin’ny Lohako Aho ary ireo mpaka sary maro dia nampiseho anareo fahagagana maromaro. Zavatra maro anefa no hitranga, izay hahitanareo zavatra tsy nosaininareo hatrizay. Tsy maintsy hitranga tsotra izao izany mba handresen-dahatra anareo fa tonga amin’ny aavo iray amin’ny fivoaranareo ianareo amin’ny vanim-potoana vaovaon’ny Pragyalok.

Satria io no sehatra vaovao izay idiranareo ankehitriny amin’ny lafiny manara-bodilanitra. Hitsahatra ny fangatahanareo zavatra tsy misy fotony, rehefa ao anatin’io tontolo io. Ary ihany koa ny zavatra faran’izay lalina, zavatra faran’izay lalina. Ho foana ireo ataka. Ary io no fotoana izay hahatonga anareo ho “tena mahery”. Izay teneniko dia mitranga, fantatrareo izany. Ny zavatra tokana, dia tsy afaka ny hanery anareo ho olo-mandroso Aho.

Efa vita ny ampahany lehibe amin’ny asan’ny Kundalini ao anatinareo. Ankehitrio, ny asan’ny fitserana, ny fifandraisana amin’ny hafa, dia tokony ataonareo. Rehefa manomboka mamirapiratra foana ny fanilo, miha-lehibe hatrany ny faritra izay rakofany. Tahaka ny fahatongavanareo ho ilay mpanome ny fitserana.

Nandritra ny resadresako farany, izay efa henonareo, Nanontaniako anareo ary nazavaiko
ny fanaovana tapas. (Oh, Hitako, Azafady. Tsara. ) Amin’ny saina feno fanoloran-tena, tokony hanao “pelerinage” ianareo, aleo lazaintsika hoe, ho ety amin’ity lapa ity. Ity misy sombiny amin’ny tapa izay tsy maintsy ataonareo. Satria nisy nilaza Tamiko fa misy aminareo no sahirana ary nijaly kely teny an-dàlana, mba hanao pelerinage. Fa tena mahafinaritra, izany hoe mpisedra fiainana (aventureux) izany ary mandeha any amin’ireo toerana maro tsy sahin’ny demony aleha izany ! (“Fun” : tsy misy teny mahalaza izany ! Tsy nanana “Fun” ry zareo hatrizay. Jereo ange, faran’izay ratsy !)

Ary rehefa hainareo ny mifaly amin’ireo mody atao hoe olana maro, tokony ho fantatrareo fa eny amin’ny làlana tena izy ianareo. Ary rehefa manomboka tonga ho azy ao aminareo ny fahazai-manavakavaka, tokony ho fantatrareo fa mandroso tsara ianareo. Rehefa feno fahalemana tanateraka ianareo ary manjavona ny hatezerana rehefa misy olona manafika anareo, fantaro fa mandroso tsara ianareo. Rehefa misy fitsapana na fahoriana mihatra amin’ny tenanareo ary tsy miasa saina ny amin’izany ianareo, fantaro fa mandroso ianareo. Raha toa ka sanatria. . . Raha
 ny fitomboan’ny zavatra maro izay tsy misy fotony no tsy manaitra anareo, fantaro fa mivoatra ianareo. Raha ny fampideram-pananan’ny hafa no tsy mampalahelo anareo, tsy mampalahelo anareo intsony, fantaro fa mandroso tsara ianareo.

Tsy misy valin-kasasarana na olana mitambatra ho ampy hahatonga ho Sahaja Yogi. Fa na inona na inona andramana, tsy afaka ny ho tonga Sahaja Yogi. Fa ianareo, voarainareo “tsy nisy ezaka na dia kely monja” aza izany. Izany hoe olona hafa mihitsy ianareo. Ary rehefa tsapanareo fa tsy mitovy amin’ny rehetra ianareo, lasa manetry tena ianareo.

Ary, rehefa tonga aminareo izany, lasa manetry tena ianareo eo am-pahitana ny zava-bitanareo,
fa manana hery maro ianareo, mampita ny fahadiovana ianareo, fa manana ilay fahaiza-manavakavaka ianareo. Ary vokatr’izany dia lasa olona feno fitserana sy fanetrentena ianareo, olona malefaka tokoa. Tokony hatoky ianareo fa tena ao am-pon’ny reninareo.

Izany no marika hahalalana ny Sahaja Yogi vaovao, ankehitriny, amin’izao vanim-potoana vaovao izao, izay tokony handroso any amin’ny hery vaovao. Amin’ny toerana izay hitomboana haingana, tsy manao meditation, ao anaty meditation ianareo. Tsy manoloana Ahy akory, ho eo Anoloako ianareo. Tsy mangataka, ho tahian’ny Ray ianareo. Izany no miandry anareo. Ary Raisiko indray ianareo amin’izao fotoana vaovao anio izao. Amin’ny andron’ny Sahasrara.

Andriamanitra anie homba anareo rehetra !”

 

Mahasahsrara

Shri Mataji Nirmala Devi Château Mesnières, Rouen (France), 5 May 1984.

Voadika tamin’ny teny Malagasy, 27 aprily 2014

***TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA ***

Guru Purnima – Mumbai (India), 1 jiona 1972.

Image

“Tsy maintsy nanao ho guru aho amin’ity fiainana ity, satria tsy mbola nitranga mihitsy tamin’ny fiainana taloha tany.” Sambany, tsy maintsy manao ny asana guru. Angamba tokoa ve ny reny ihany koa dia tokony ho tonga guru. Tokony ho fotoanan’ny Kali yuga izao, ary izany indrindra no mahatonga ireo shaktis-ny Masina miaraka hikoriana avy ao am-pon’ny Reny. Ao anatin’ny fiafarantsika ny zava-drehetra ka izany, amin’ity fiainana ity, no tokony anekena ny toeran’ny guru. Ho an’ny reny, fahatongavana guru, dia sarotra tokoa, satria ny reny dia tokony hanana natiora malefalaka hatry ny ela. Afaka mikapoka na manafay ny guru, ary indraindray aza mampiseho fa tena mafy. Fa ho an’ny reny kosa, eny fa na dia amin’ny fotoana tokony hitenenana mafy aza, mandona ny fony izany ary maharary azy. Ary rehefa mahatsikaritra ny fahoriana izay nodiavin’ireo zanany mba hiakatra avy amin’ny alàlan’ny fanaovana sadhana maro (fifadinkanina ary ireo fikarohana ara-panahy maro), miasa saina izy amin’ny fomba hamahanany azy ireo am-pitiavana sy fifantohana mba hanavotana azy ireo… I Swami Ramdas, raha niresaka ireo toetry ny guru, dia nilaza fa tokony hanaiky ny guru izay manana ireo toetra tena lafo vidy noho ny an’ireo “paras” (tahaka ny Midas izay manova ny vato ho lasa volamena). Ny fahasoavana (don) izay anananany dia tsy manova ny hafa ho lasa volamena, tahaka ny an’ny Midas, fa manova azy ireo ho lasa Midas tahaka azy. Izany no mahatonga tahaka ny endriky ny reny. Ny reny dia ao anatin’ireo zanany. Faly amin’ny hafalian’ireo zanany izy. Izany angamba no antony nahatonga ilay Andriamanitra Mahery indrina hanana faniriana ny hanananareo io fitiavana io ary ny fahalalana avy amin’ny alalan’ny reny…
Andramo no manome ny hafa. Andramo ny hahatonga azy ireo hahatsapa… Zanako daholo izy rehetra ireny.”

http://www.youtube.com/watch?v=zlDtjCu7WXg

Voadika amin’ny teny malagasy ny 23-04-2014

***TSY AZO AMIDY NY DOCUMENTS SAHAJA YOGA REHETRA ***

Famohazana kundalini