SAHAJA YOGA MADAGASCAR

SAHAJA YOGA MADAGASCAR
Conférence et  Méditation gratuites
chaque dimanche,  10h.
Lieu : Lycée Technique
Commercial – AMPEFILOHA,  3ème étage
 
Tél : 034 43 109 31 ou
032 07 254 51 ou
033 75 634 41
Sahaja -4
Sahaja Yoga Demonstration
Sahaja Yoga
2
Advertisements

Ireo toerana misy ny Sahaja Yoga eto Madagasikara

carte des centres Sahaja Yoga Madagascar

Lesona fototra Sahaja Yoga

Ny meditation dia rehefa mifandray amin’i Masina ianareo

“…Ankehitriny, voalohany indrindra, alohan’ny idirana ao anaty, ao anatin’ny fonareo. Tokony hojerenareo ny ao am-ponareo, ary andramo apetraka ao an’ivony ny Guru-nareo.

Aorian’ny fametrahana azy ao am-po, tokony hiankohoka eo anoloany ianareo izay arahan’ny fanetrentena sy fanolorantena. Ankehitriny fa na inona na inona ataonareo amin’ny sainareo, aorian’ny Fahatanterahana ara-panahy, dia tsy famisavisana izany satria ny sainareo, ny famisavisanareo, dia efa mazava.

Noho izany midira ianareo mba hahay hanetry tena eo an-tongotry ny Guru-nareo ianareo ary ankehitriny dia mangataha ny toetra ilain’ny “méditation”, na ny rivotra ilain’ny méditation. Ny méditation dia : rehefa mifandray amin’i Masina ianareo.

Ankehitriny, raha misy eritreritra tonga dia tokony teneninareo ny mantra voalohany indrindra, marina izany, ary jereo ao anaty. Tokony ataonareo ihany koa ny mantran’ny Ganesha, hanampy olona maro izany. Ary te hijery ny ao anatinareo ianareo ary hahita avy aminareo ihany ireo sakana goavana rehetra.

Voalohany indrindra ny eritreritra. Ankehitriny, ho an’ny eritreritra, tokony ho teneninareo ny mantran’ny Nirvichara, izay hoe “Twameva sakshat Nirvichaar sakshat Sri Mataji Nirmala Devi namoh namaha”.

Mila teneninareo in-telo izany.”

H.H Shri Mataji Nirmala Devi – Dollis Hill ashram, Londres (UK), 18 Novambra 1979

Shri Ganesha no teraka ho Jesoa Kristy

“Androany, hankalaza ny andro nahaterahan’i Shri Ganesha isika. Fantatrareo rehetra ny tantaran’ny nahaterahany ; tsy mila mamerina manazava izany intsony aho. Noho izy noforonin’ny Reny irery, avy amin’ny Adi Shakti, tahaka ny namoronany anareo tao aoriany ! Manaraka ny làlan’I Shri Ganesha izany ianareo.

Mamirapiratra tahaky ny Masony ny anareo. Ianareo rehetra dia manana endrika tsara tahaka Azy; na kely ianareo na lehibe na mahazo taona, tsy misy mahasamy hafa izany. Ny hatsarana rehetra dia miainga avy amin’ny taratr’I Shri Ganesha.

Raha afa-po Izy, tsy tokony hiahiahy ny amin’ireo déité hafa isika, satria ny fahefan’ireo déités rehetra dia an’i Shri Ganesha. Tahaka ny « vice-chancelier » Izy, mipetraka eo amin’ireo chakra tsirairay avy. Raha tsy mahazo alàlana avy aminy, tsy afaka ny handalo ny kundalini izay « Gauri » sy Reny virijinin’i Shri Ganesha.

Ankehitriny, tokony ho tsapantsika fa miaina ao anatin’ny fiaraha-monina tandrefana isika izay maro ny zavatra diso satria tsy naraharahiantsika mihitsy i Shri Ganesha hatramin’izay.

Tonga i Kristy ary ny hafany dia niparitaka manerana izao tontolo izao, ary maro ny zavatra resahintsika nefa tsy ampiharin’ireo kristianina akory. Satria ireo zavatra rehetra izay entiny dia tsy miorina amin’ny fahamarinana.

Ny marina dia i Shri Ganesha no teraka ho Jesoa Kristy. Raha izany no marina, tokony ho tsapan’izy ireo fa ny fahaterahana lehibe indrindra amin’ny hazavan’i Shri Ganesha.

Izany no Nolazainy : « Tsy hanana maso mijangajana ianao ». Raha ny izy, ny masina tsy mahay izany maso mijangajanga izany satria mahita fotsiny ihany izy, mahita izy. Tahaka ny nilazan’I Shri Ganeshwara azy tsara : “Niranjana pahene”, mahita fa tsy taitra, mijery fotsiny ihany.”

Izany no toetran’ny fahadiovana izay naroson’i Kristy, ny Andriamanintsika. Fa tsy mbola manana ireo toetra rehetra ireo isika. Aleo atao hoe mankalaza an’I Shri Ganesha ianareo. Inona no antony anaovanao izany ?

Midera an’i Shri Ganesha ianareo satria tokony hifoha ao anatinareo i Shri Ganesha ary koa satria tokony hanana ireo toetran’i Shri Ganesha ireo ianareo, tokony ho tsapa amin’ny masonareo izany fahadiovana izany.

Fa raha tsy izany, mpiatsara-velatsihy ianareo : raha mipetraka eto ianareo ary midera an’i Shri Ganesha nefa tsy mandefa ny fiambenanareo any amin’ny fiakarana, sahala amin’i Shri Ganesha, tsy misy dikany izany. Ambonin’izany, izy dia zaza mandrakizay, tsy manana ego izy, tsy voafatopatotra (conditionnement), zaza mandrakizay izay Izy noho izany. Tokony ho zaza mandrakizain’i Reny isika.

Mba ahatrarana io tanjona io, tsotra ny tokony ataontsika : mampiakatra ny Kundalini-tsika, manamafy orina azy, miditra anaty (méditer) ary mitazona hatrany ny fiambenantsika ao anaty ary tsy mihontsona. Izao, teneno « tsy taitra » izay midika fa tokony hijery fotsiny ihany ny zava-drehetra. Ary rehefa mijery tsy misy eritreritra, dia hiseho ny marina izay poezia tena izy.

Izany no mahatonga ireo poeta mahita bebe kokoa mihoatra amin’ny zavatra tokony ho hitan’ny olon-tsotra. Manomboka mandrakotra ny fahitanareo ny hatsarana ao anaty ary manomboka mahita ianareo.

Hitanareo ireo zazakely ; na inona na inona fiavian’izy ireo, na inona na inona firenena nihavian’izy ireo, Japan, Angletera, India, Aostralia na hafa ihany koa, tsara foana izy ireo amin’ny ankapobeny…”

1990-08-26 Shri Ganesha Puja, Lanersbach

Prayer to Shri Ganesha

“… Shri Ganesha, please be kind and merciful and forgiving that You manifest within ourselves.
Let all these hypocritical things, all these conditionings and all these wrong ideas we have or all the wrong life we have had, should just disappear like thin air, and let the beautiful moonlight of your soothing qualities of innocence be manifested through us.”

1990-08-26 Shri Ganesha Puja, Lanersbach

FISAVORIVORIANA

 

19820709

“Tokony ho fantatra fa ireo fotoana maoderina dia fotoan’ny fisavorivoriana. Tsy fantatrareo izay tadiavinareo. Tsy fantatrareo izay zavatra tianareo angatahana. Tsy fantatrareo na tsara na ratsy ny zavatra ataonareo. Ilaina io fisavorivoriana io. Raha tsy misy ny fisavorivoriana, tsy diso fanantenana isika. Raha tsy misy ny fahadisoam-panantenana, tsy mitady isika.

Fa ny fisavorivoriana dia tsy hita raha tsy tonga amin’ny seha-pahatsiarovantena na, raha azo lazaina, haavo eo amin’ny fahatsiarovantena. Ohatra, tamin’ny fotoana nahatongavan’i Mosesy teto an-tany, izay hafa tanteraka ny fahadisoam-panantenana tamin’izany, fotoana izay notadivin-dry zareo ialana amin’ny fanandevozana, nanana fomba fijery hafa izy ireo. Ahoana no fomba andrindrana ny fiarahamonina izay manaraka ny modely manokana, mba afahana mahazo ny fahombiazana avo indrindra ao anatin’io fiarahamonina io ?

Zavatra tena maika izany tamin’izany fotoana izany. Hetsika tena feno fahasahian’ireo Jiosy izany, tamin’izany fotoana izany. Niseho tamin’ny firenena maro koa izany, tamin’ireo taranaka nifandimby maro, izay tonga tamin’ny sehatra izay nahatsapan’ny olombelona ny fahadisoam-panantenana. Hita mivantana ny fanandevozana ny zanak’olombelona tamin’izany fotoana izany.

Fa talohan’izany, tsy nitaraina tamin’ny fanandevozana ny olona. Neken’izy ireo izany. Noheverin’izy ireo fa miankina amin’ny tsirairay avy izany. Tao aoriana dia tonga anefa ny fotoana izay nahatsapan’izy ireo : « fanandevozana izao, tsy ilain-tsika intsony izany ». Nisy mpitarika tonga, ary nandresy ho an-dry zareo io sefo io.

 Ankehitriny, amin’izao fotoana vaovao izao, misy karazam-panandevozana tena lalina, izay mikiky antsika isan’andro, izay tena manimba tena ary tsy tsapantsika akory izany, ary potik’izany isika. Miseho amin’ny endrika maro io fanapotehana io, ary raha tsy fohazintsika ny marina, mety tsy hisy zavatra hiangana amin’izao zava-misy izao. Misy ireo olona manao kabary lava reny. Nahita olona manana toerana ambony maro Aho, tao amin’ny Firenena Mikambana ary ihany koa tamin’ireo fikambanana goavana maro.

Miresaka ny fanapotehana ho avy izy ireo, ny fifandonana amin’ny hoavy, ary hiseho izany. Manoratra boky, boky matevina izy ireo. Mipetraka eny amoran-dàlana izy ireo ary mitafa. Anaty dokambarotra izy ireo, mifanakalo hevitra izy ireo. Anaty lanonana amin’ny alina izy ireo, miresaka izy ireo. Fa tsy fantatr’izy ireo ny tena dikany. Io fanapotehana io dia karazam-pamotehana izay tsy mbola nisy tany aloha tany. Satria io fanapotehana io dia hiainga avy ao anaty fa tsy avy any ivelany. Nahatratra sehatra lalin-dalina kokoa isika eo amin’ny fahatsiarovantena, ary raha tsy mikitika ny fototry ny sakafontsika isika, dia handresy io fanapotehana io.

Ho an’ny olona maro, « O ! tsy misy dikany izany, avelao amin’izao, hokarakaraintsika izany!” Ny olona sasany dia manana izao fomba fisainana izao : « Ok, avelao amin’izao, fanapotehana inona ? O, tsy maninona izany, ho hitantsika izany rahampitso. » Ary ny sasany amin’izy ireo, Hitako izany, mipetraka miandry : Andriamanitro ô, misaotra an’Andriamanitra, misy ny fanapotehana, ary tapitra hatreo izany. Ah ! Tsy misy hivakintsika loha ny amin’izany. Misaotra an’Andriamanitra, ito ny fanapotehana nampanantenaina. »

Na inona inona fomba handraisana izany, tokony ho fantatsika fa zavatra tena marina izany. Tonga amin’ny seha-pivoarana avo indrindra ny famoronana ankehitriny. Ny fitomboana dia miseho amin’ny olombelona. Ireo olombelona ireo no mpilalao ambonin’ny sehatra. Ny natiora iray manontolo dia ho an’io fotoam-baovao io.

Zavatra tokana no tokony ho tonga ankehitrio, tokony hifandray amin’ny Masina ianareo. Tokony hifandray amin’Izao rehetra izao ianareo. Tokony ho fantatrareo ny momba anareo ary tokony ho fantarinareo ny tanjonareo. Raha mety ho tonga izany, dia an’ny tontolo hafa ianareo. Noforonina ianareo ho an’izany. Natao ho olombelona ianareo ho amin’ny tanjona sasantsasany.

Tokony hisaina ianareo, ireo mpikaroka (scientifiques) rehetra dia tokony hametraka ity fanontaniana ity fara-faharatsiny indray mandeha : Niantomboka tamin’ny sehatry ny biby, maninona isika no tonga amin’izao sehatra izao, inona no antony ?”

Miasa ao amin’ny inconscient-ny mpikaroka tsirairay io fanontaniana io ankehitriny. Izany no mahatonga ireo mpikaroka maro manerantany. Ary ireo mpikaroka ireo dia mikaroka fotsiny hoe : “Maninona isika no eto?”

Mahita valiny materialy ny sasantasany indraindray. Ohatra, ireo fikonana amin’izao fotoana izao. Ao amin’ny fitaterana an-dalamby. Fomba fijery tena tery izany, fijery tena tery. Te hahazo vola bebe kokoa ianareo, ekena, inty, fa avy inona ? Misy ireo miresaka kaominisma.

Nandeha tany Moscou Aho, Hiverina any Aho atsy ho atsy. Ny tiako ho lazaina, raha manontany azy ireo ianareo, dia hovalian’izy ireo : “O, tsy manana hafaliana izahay.” Tsy manohatra ny kaominisma aho na ihany koa ny demokrasia. Hanihany izy roa ireo Amiko.

Tsy kaominista ianareo, na demokraty. Aorian’ny Fahatanterahana ara-Panahy ihany ianareo vao afaka ho izy roa miaraka. Satria tsy manam-pahefana ny ho kapitalista ianareo na demokraty, tsy manana fahefana ny hifidy ianareo. Tsy misy fantatrareo ny momba anareo. Inona no antony hifidiananareo ? Tsy ho hitanareo izany…”

1982-07-09 Confusion: the Subtle Slavery, Birmingham