Nouvelle centre TULEAR

TULEAR

Mitohy isan’andro ny MEDITATION sy CONFERENCE :  

  • ALATSINAINY-ATALATA-ALAROBIA-LAKAMISY-ZOMA :   5 ora sy sasany hariva
  • SABOTSY-ALAHADY : 9ora sy sasany maraina

Toerana: KIANJA MAITRE KIRA-ANDABOLY

Tél: 032 45  652 21

Venez acquérir votre paix intérieure et sentir la joie de votre esprit !

                                                                         TONGAVA MARO E!
Advertisements

Nouvelle centre Tananarivo

Tana

Mitohy isank’ALAHAHADY MEDITATION sy COFERENCE : 10 ora

Toerana : POINT VITAL 67 ha SUD, grande salle

                         (En face de TIAH HOTEL), Tél: 034 66 819 53 na 032 99 519 30

Toerana : POINT VITAL 67 ha SUD, grande salle

                         (En face de TIAH HOTEL), Tél: 034 66 819 53 na 032 99 519 30

Venez acquérir votre paix intérieure et sentir la joie de votre esprit !

TONGAVA MARO E!

SAHAJA YOGA MADAGASCAR

SAHAJA YOGA MADAGASCAR
Conférence et  Méditation gratuites
chaque dimanche,  10h.
Lieu : Lycée Technique
Commercial – AMPEFILOHA,  3ème étage
 
Tél : 034 43 109 31 ou
032 07 254 51 ou
033 75 634 41
Sahaja -4
Sahaja Yoga Demonstration
Sahaja Yoga
2

Ireo toerana misy ny Sahaja Yoga eto Madagasikara

carte des centres Sahaja Yoga Madagascar

Lesona fototra Sahaja Yoga

Ny meditation dia rehefa mifandray amin’i Masina ianareo

“…Ankehitriny, voalohany indrindra, alohan’ny idirana ao anaty, ao anatin’ny fonareo. Tokony hojerenareo ny ao am-ponareo, ary andramo apetraka ao an’ivony ny Guru-nareo.

Aorian’ny fametrahana azy ao am-po, tokony hiankohoka eo anoloany ianareo izay arahan’ny fanetrentena sy fanolorantena. Ankehitriny fa na inona na inona ataonareo amin’ny sainareo, aorian’ny Fahatanterahana ara-panahy, dia tsy famisavisana izany satria ny sainareo, ny famisavisanareo, dia efa mazava.

Noho izany midira ianareo mba hahay hanetry tena eo an-tongotry ny Guru-nareo ianareo ary ankehitriny dia mangataha ny toetra ilain’ny “méditation”, na ny rivotra ilain’ny méditation. Ny méditation dia : rehefa mifandray amin’i Masina ianareo.

Ankehitriny, raha misy eritreritra tonga dia tokony teneninareo ny mantra voalohany indrindra, marina izany, ary jereo ao anaty. Tokony ataonareo ihany koa ny mantran’ny Ganesha, hanampy olona maro izany. Ary te hijery ny ao anatinareo ianareo ary hahita avy aminareo ihany ireo sakana goavana rehetra.

Voalohany indrindra ny eritreritra. Ankehitriny, ho an’ny eritreritra, tokony ho teneninareo ny mantran’ny Nirvichara, izay hoe “Twameva sakshat Nirvichaar sakshat Sri Mataji Nirmala Devi namoh namaha”.

Mila teneninareo in-telo izany.”

H.H Shri Mataji Nirmala Devi – Dollis Hill ashram, Londres (UK), 18 Novambra 1979

Shri Ganesha no teraka ho Jesoa Kristy

“Androany, hankalaza ny andro nahaterahan’i Shri Ganesha isika. Fantatrareo rehetra ny tantaran’ny nahaterahany ; tsy mila mamerina manazava izany intsony aho. Noho izy noforonin’ny Reny irery, avy amin’ny Adi Shakti, tahaka ny namoronany anareo tao aoriany ! Manaraka ny làlan’I Shri Ganesha izany ianareo.

Mamirapiratra tahaky ny Masony ny anareo. Ianareo rehetra dia manana endrika tsara tahaka Azy; na kely ianareo na lehibe na mahazo taona, tsy misy mahasamy hafa izany. Ny hatsarana rehetra dia miainga avy amin’ny taratr’I Shri Ganesha.

Raha afa-po Izy, tsy tokony hiahiahy ny amin’ireo déité hafa isika, satria ny fahefan’ireo déités rehetra dia an’i Shri Ganesha. Tahaka ny « vice-chancelier » Izy, mipetraka eo amin’ireo chakra tsirairay avy. Raha tsy mahazo alàlana avy aminy, tsy afaka ny handalo ny kundalini izay « Gauri » sy Reny virijinin’i Shri Ganesha.

Ankehitriny, tokony ho tsapantsika fa miaina ao anatin’ny fiaraha-monina tandrefana isika izay maro ny zavatra diso satria tsy naraharahiantsika mihitsy i Shri Ganesha hatramin’izay.

Tonga i Kristy ary ny hafany dia niparitaka manerana izao tontolo izao, ary maro ny zavatra resahintsika nefa tsy ampiharin’ireo kristianina akory. Satria ireo zavatra rehetra izay entiny dia tsy miorina amin’ny fahamarinana.

Ny marina dia i Shri Ganesha no teraka ho Jesoa Kristy. Raha izany no marina, tokony ho tsapan’izy ireo fa ny fahaterahana lehibe indrindra amin’ny hazavan’i Shri Ganesha.

Izany no Nolazainy : « Tsy hanana maso mijangajana ianao ». Raha ny izy, ny masina tsy mahay izany maso mijangajanga izany satria mahita fotsiny ihany izy, mahita izy. Tahaka ny nilazan’I Shri Ganeshwara azy tsara : “Niranjana pahene”, mahita fa tsy taitra, mijery fotsiny ihany.”

Izany no toetran’ny fahadiovana izay naroson’i Kristy, ny Andriamanintsika. Fa tsy mbola manana ireo toetra rehetra ireo isika. Aleo atao hoe mankalaza an’I Shri Ganesha ianareo. Inona no antony anaovanao izany ?

Midera an’i Shri Ganesha ianareo satria tokony hifoha ao anatinareo i Shri Ganesha ary koa satria tokony hanana ireo toetran’i Shri Ganesha ireo ianareo, tokony ho tsapa amin’ny masonareo izany fahadiovana izany.

Fa raha tsy izany, mpiatsara-velatsihy ianareo : raha mipetraka eto ianareo ary midera an’i Shri Ganesha nefa tsy mandefa ny fiambenanareo any amin’ny fiakarana, sahala amin’i Shri Ganesha, tsy misy dikany izany. Ambonin’izany, izy dia zaza mandrakizay, tsy manana ego izy, tsy voafatopatotra (conditionnement), zaza mandrakizay izay Izy noho izany. Tokony ho zaza mandrakizain’i Reny isika.

Mba ahatrarana io tanjona io, tsotra ny tokony ataontsika : mampiakatra ny Kundalini-tsika, manamafy orina azy, miditra anaty (méditer) ary mitazona hatrany ny fiambenantsika ao anaty ary tsy mihontsona. Izao, teneno « tsy taitra » izay midika fa tokony hijery fotsiny ihany ny zava-drehetra. Ary rehefa mijery tsy misy eritreritra, dia hiseho ny marina izay poezia tena izy.

Izany no mahatonga ireo poeta mahita bebe kokoa mihoatra amin’ny zavatra tokony ho hitan’ny olon-tsotra. Manomboka mandrakotra ny fahitanareo ny hatsarana ao anaty ary manomboka mahita ianareo.

Hitanareo ireo zazakely ; na inona na inona fiavian’izy ireo, na inona na inona firenena nihavian’izy ireo, Japan, Angletera, India, Aostralia na hafa ihany koa, tsara foana izy ireo amin’ny ankapobeny…”

1990-08-26 Shri Ganesha Puja, Lanersbach